ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η διαχείριση έργου εξασφαλίζει την άρτια κατασκευή του, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με έλεγχο του κόστους σε όλα τα στάδια εξέλιξής του, ώστε να προφυλάξει τον πελάτη από ανεπιθύμητη αύξηση του κόστους , την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του και τις κατασκευαστικές αστοχίες.
Η ΑΙΑΣ Α.Ε. διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία για να προσφέρει αξιόπιστα τις παρακάτω υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό :

  • Κοστολόγηση Έργου
  • Χρονικός προγραμματισμός έργου
  • Βελτιστοποίηση της μελέτης του έργου
  • Επίβλεψη κατασκευής του έργου
  • Έλεγχος της ποιότητας των υλικών
  • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής
  • Συνεχής ενημέρωση του Ιδιοκτήτη για την εξέλιξη του έργου

Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όλες ή κάποιες από τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες.